درباره ما


مجله در راستای انجام رسالت علمی خود و بیان دیدگاه‌های مختلف علمی و بسط و گسترش فرهنگ مطالعه و تحقیق در حوزه‌های مختلف اخلاقی منتشر می‌شود.