راهنمای تدوین مقاله


راهنمای شرایط تنظیم و ارسال مقالات

از نویسندگان درخواست می‌شود:

1. مقالۀ ارسالی از 20 صفحه (هر صفحه 300 کلمه) بیشتر نشود.

2. مقالۀ ارسالی، باید در یک نسخه در محیط word با دقت تایپ و اصلاح شده (با طول سطر 12 سانتیمتر، قطع وزیری) و بر یک روی صفحه A4 همراه با فایل آن به وب سایت  یا ایمیل مجله (Akhlagh_1393@yahoo.com) ارسال شود.

3. مقالۀ ارسالی حتماً باید تألیفی باشد و مقالات ترجمه‌ای در صورتی قابل چاپ خواهند بود که همراه نقد و بررسی باشند.

4. مقالۀ ارسالی باید دارای بخش‌های ذیل باشد:

الف. چکیدۀ فارسی مقاله، حداکثر در 150 کلمه و در حد امکان چکیدۀ انگلیسی آن به همین مقدار.

ب. مقدمه و نتیجه‌گیری.

ج. واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آن (حداکثر 5 واژه).

د. تعیین رتبۀ علمی نویسنده و مترجم و ایمیل نویسنده / نویسندگان

ﻫ. درج اسامی و اصطلاحات مهجور، در پایین هر صفحه ضروری است.

5. منابع و ارجاعات مقاله باید کامل و دقیق باشد، از ارسال مقالات با منابع ناقص جداً خودداری فرمایید.

6. در صورتی که توضیحات پانویس¬ها فراوان باشد به پی¬نویس منتقل کنید.

7. مقالۀ ارسالی نباید در هیچ نشریۀ داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

9. منابع مورد استفاده در پایان مقاله به شکل زیر نوشته شود:

الف) کتاب

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.

ب) مقاله

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره مجله.