اصول اخلاقی


۱. اصول کلی مجله پژوهش‌های اخلاقی عبارت است از یک احترام به نظر، رأی و عقیده دیگران

۲. بها دادن به اندیشه و فکر صاحب نظران

۳. نقد منصفانه دیدگاه‌های دیگران

۴. حفظ حرمت اخلاق پژوهش

۵. پاسداشت از دستاوردهای فرهنگی و دینی

۶. نوآوری و ابداع در تحقیق و پژوهش و جلوگیری جدی از انتحار علمی