اصول اخلاقی


اخلاق زیربنای رفتار انسان در ابعاد مختلف است تا جایی که انسان را حیوانی اخلاقی نامیده‌اند، بلکه از آن مهم‌تر نبی گرامی اسلام(ص) ‌‌آیین و دستور هدایت خود را بر اساس تکمیل مکارم اخلاق اعلام فرموده است. خصوصا که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم پیامبر اسلام را بر ویژگی اخلاق کریم و بزرگ ستوده و معرفی نموده است. 

یکی از ابعاد اخلاق، اخلاق کاربردی است که در کنار اخلاق نظری و فلسفی و اندیشه‌ای تعریف می‌شود. شاخه‌ی مهم اخلاق کاربردی،اخلاق حرفه‌ای است که مربوطه به تخصص و شغل و کار معین است و این شاخه‌ی اخلاق شاخصه‌ی مهمی در تبیین رفتار صحیح صاحب حرفه است. 

از جمله زیرمجموعه‌های اخلاق حرفه‌ای اخلاق تحقیق و پژوهش است یعنی یک پژوهشگر در کنار کار حرفه‌ای تحقیقی خود باید از اصول اخلاقی خاصی بهره‌مند باشد چون  کسب اطلاعات جامع، رعایت اصل بی‌طرفی در تبیین و نقد اندیشه‌های رقیب، عدم دخالت منافع شخصی و جریانی و تعصب خاص در نقد آراء دیگران و یا تایید آراء آنها، غیر مستند و بدون دلیل مطلبی را بیان نکردن، مطالب و آراء دیگران رابه خود منتصب ننمودن و اصول چندی دیگر.

در همین راستا مجله‌ی پژوهش‌های اخلاقی جهت بسط و گسترش اندیشه اخلاقی و نهادینه کردن اخلاق کاربردی و حرفه‌ای با استفاده از آراء و نظرات همه‌ی اندیشمندان راه اندازی گردید.

اصول اخلاقی این مجله را با توجه به رویکرد مجله و اهداف مجله می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. اصول کلی مجله پژوهش‌های اخلاقی عبارت است از یک احترام به نظر، رأی و عقیده دیگران

۲. بها دادن به اندیشه و فکر صاحب نظران

۳. نقد منصفانه دیدگاه‌های دیگران

۴. حفظ حرمت اخلاق پژوهش

۵. پاسداشت از دستاوردهای فرهنگی و دینی

۶. نوآوری و ابداع در تحقیق و پژوهش و جلوگیری جدی از انتحار علمی