اخبار نشریه

لزوم ارسال پذیرش توسط سیستم به ایمیل نویسنده ودرج ارجاع به ویراستاری برای مقالات پذیرفته شده در صفحه شخصی نویسنده ونیز استعلام پذیرشها از طریق ایمیل مجله به نشانی akhlagh_1393@yahoo.com

کلیه پذیرشهای لازم است توسط سایت مجله وسیستمی به ایمیل نویسنده یا نویسندگان ارسال و نیز لازم است پذیرشهای کاغذی از طریق ایمیل مجله به نشانی  akhlagh_1393@yahoo.com   استعلام شود