اخبار نشریه

بر اساس مجوز شمارۀ 3652/11/3 مورخه 3/3/1389 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درجۀ علمی – پژوهشی به فصلنامۀ پژوهش‌های اخلاقی اعطا شد.

بر اساس مجوز شمارۀ 3652/11/3 مورخه 3/3/1389 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درجۀ علمی – پژوهشی به فصلنامۀ پژوهش‌های اخلاقی اعطا شد.