اخبار نشریه

درخواست وجه جهت داوری از طراحی سیستم بوده و نیازی به پرداخت وجه در این مرحله نمی‌باشد و تنها از مقالات پذیرفته شده وجه اخذ می‌شود

 درخواست وجه  جهت داوری از طراحی سیستم بوده و نیازی به پرداخت وجه در این مرحله نمی‌باشد و تنها از مقالات پذیرفته شده وجه اخذ می‌شود